Enviaments

El PRESTADOR no enviarà cap comanda ni activarà cap servei fins que no hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant NACEX, segons la destinació designada lliurement per l’USUARI.

Falta d’execució del contracte a distància

Les dates o terminis d’entrega són aproximatives, per la qual cosa, un retard no constitueix un incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagi efectuat l’entrega de la mercaderia al cap de 30 dies a comptar des de la data d’entrega pactada, per falta de disponibilitat del producte o servei, l’USUARI haurà de ser informat i quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que això derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI pot reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts que excedeixin d’aquesta quantitat.

El termini d’entrega sol estar comprès entre 2 i 5 dies laborables, segons la població de destí i la forma de pagament escollida. S’ha d’entendre aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’entrega del producte o servei no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

L’entrega es considerarà efectuada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o un delegat seu, hagi signat el document de recepció de l’entrega.

Correspon a l’USUARI verificar els productes així que els rebi i exposar tots els advertiments i reclamacions que puguin justificar-se en el document de recepció de l’entrega.

En cas que la contractació no comporti entregar físicament cap producte, sinó activar uns serveis que es descarreguen directament del lloc web, el PRESTADOR haurà d’informar prèviament l’USUARI respecte del procediment que ha de seguir per descarregar-los.

DESPESES DE TRANSPORT

La tarifa màxima de transport aplicada és la següent:

Península fins a 2 Kg: 5,82 €
Península> 2 Kg fins a 5 Kg: 7,25 €
Fora de península fins a 2 Kg: 14,45 €
Fora de península > 2 Kg fins a 5 Kg: 18,2 €

“El PRESTADOR es reserva el dret a variar aquests imports sense previ avís”