Devolucions

DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, a comptar des de la data de recepció del producte, per retornar-lo (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març). Tret que la devolució s’efectuï per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament, les ha d’assumir l’USUARI. Cal retornar el producte en el seu embalatge original i en perfecte estat i, en cas de prestació d’un servei, des del mateix dia en que s’hagi activat i/o descarregat.

El dret de desistiment no es pot aplicar en els següents casos:

  • 1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
  • 2. Si els embalatges del producte no són els originals o no es troben en perfecte estat. L’embalatge original ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i resta prohibit aplicar-hi directament precintes i cintes adhesives.
  • 3. Quan el producte estigui obert sense poder demostrar que no s’hagi utilitzat.
  • 4. Quan es tracti de productes personalitzats o els quals, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes a l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març.
  • 5. En el subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions de l’USUARI o clarament personalitzats.
  • 6. En el subministrament de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  • 7. En el subministrament de serveis relacionats amb activitats d’esbarjo (rutes, serveis literaris, etc.), si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.
  • 8. En la descàrrega o activació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat o quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del PRESTADOR i USUARI i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat pel PRESTADOR, haurà perdut el seu dret de desistiment.

S’ha de comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR, tot sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per aquest motiu, o per correu electrònic a info@verdaguer.cat, tot indicant el número de factura o comanda corresponent. Pot descarregar aquí el formulari de desistiment.

Un cop l’USUARI hagi rebut el número de devolució, haurà de fer arribar el producte al PRESTADOR, tot indicant aquest número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, al domicili de FUNDACIÓ JACINT VERDAGUER, Major, 7 – 08519 Folgueroles (Barcelona).

GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.